Menu Close

孔甲儿子姒皋在位多长时间?

皋,孔甲的儿子。在位11年。 皋,孔甲子。孔甲死后继位,在位12年,病死,葬于今河南省洛宁县境内。皋在位时,迁都于渑池(渑池县)。《路史》作十一年。今本竹书纪年皋11年。

迁都渑池

皋在位时,迁都于渑池(今河南省渑池县西)附近。

史书记载

皋,生卒年不详,孔甲子。孔甲死后继位。在位11年,病死,葬于今河南省洛宁县境内。夏帝皋(前1736--1725) 《史记·卷二·夏本纪第二》:孔甲崩,子帝皋立。帝皋崩,子帝发立。

《史记集解》:左传曰皋墓在肴南陵。

相关文章:

发表回复