Menu Close

商顷王南庚简介,商顷王在位期间商朝国运再度衰落

商顷王(南庚)子更前1326年—前1321年在位6年。

南庚,姓子名更,商王沃甲子,商王祖丁堂弟,祖丁死后继位,在位6年,病死,葬于狄泉。南庚在位时,商朝国运再度衰落,将国都由庇迁至奄(今山东省曲阜县)。死后由祖丁之子阳甲继位。谥号商顷王。

商顷王(南庚)资料

南庚,生卒年不详,商朝国王。商王沃甲子,商王祖丁堂弟,祖丁死后继位,在位25年,病死,葬于狄泉。

南庚在位时,商朝国运再度衰落,后迁都于奄(今山东省曲阜县)。死后由祖丁之子阳甲继位。

南庚,姓子名更生卒年不详,商朝第十八任君主。商王沃甲子,商王祖丁堂弟,祖丁死后继位,。《今本竹书纪年》称他在位6年,病死,葬于狄泉。南庚在位时,商朝国运再度衰落,将国都由庇迁至奄(今山东省曲阜县)。死后由祖丁之子阳甲继位。谥号商顷王。

相关文章:

发表回复