Menu Close

《次峰字韵 其二》第三句是什么

《次峰字韵 其二》第三句是:谷水烹茶冽,螺烟渗纸浓。

原文:

《次峰字韵 其二》

朝代:明作者:袁宏道

延沼添回道,当窗卓小峰。

书来燕雪满,梦去越山重。

谷水烹茶冽,螺烟渗纸浓。

经冬人事减,多半为花慵。

相关文章:

发表回复