Menu Close

《过覃怀二绝 其二》第一句是什么

《过覃怀二绝 其二》第一句是:信断江南望驿尘,十年辜负岭头春。

原文:

《过覃怀二绝 其二》

朝代:元作者:耶律楚材

信断江南望驿尘,十年辜负岭头春。

而今重到覃怀地,却与梅花作主人。

相关文章:

发表回复