Menu Close

《寻王深甫值其不在归寄此诗》第二句是什么

《寻王深甫值其不在归寄此诗》第二句是:邦人皆异情,我忆从君游。

原文:

《寻王深甫值其不在归寄此诗》

朝代:宋作者:刘攽

几日欲出门,适此天和柔。

邦人皆异情,我忆从君游。

僻居正穷巷,冰水相交流。

旁舍代应问,檐鸟声啁啾。

士贫难自高,柴水劳深谋。

昂藏尘世间,何异川上鸥。

我能乘兴来,不能兴尽留。

清谈无由接,竟夕心悠悠。

相关文章:

发表回复