Menu Close

达师之教也,使弟子安焉、乐焉、休焉、游焉、肃焉、严焉。 先秦 / 吕不韦

达师之教也,使弟子安焉、乐焉、休焉、游焉、肃焉、严焉。摘自先秦吕不韦的《吕氏春秋·纪·孟夏纪》

解释:精通教学规律的老师教学,能使学生安心、快乐、安闲、从容、庄重、严肃地学习。

相关文章:

发表回复