Menu Close

“愧惭参与商”上半句是什么

“愧惭参与商”上半句是:离群以索居

原文:

《送汾西高长官》

朝代:宋作者:刘攽

尧风远以深,千载殊未央。

寥寥蟋蟀诗,在晋谓之唐。

今君试宰邑,正复汾一方。

民社非不荣,腰有铜墨章。

安得六七十,而非诸侯邦。

翳翳桑麻区,鸡犬音相望。

因俗固易治,学古子所长。

勿嗤俭以勤,葛屦从履霜。

期年会有成,坐见鸣凤翔。

吾知尹翁归,治迹由平阳。

远道怅分手,游子怀故乡。

离群以索居,愧惭参与商。

相关文章:

发表回复