Menu Close

“夜愁极清晨,朝悲终日夕。”下一句是什么

“夜愁极清晨,朝悲终日夕。”下一句是:山川信悠永,愿言良弗获。

原文:

《内顾诗二首 其一》

朝代:魏晋作者:潘岳

静居怀所欢,登城望四泽。

春草郁青青,桑柘何奕奕。

芳林振朱荣,渌水激素石。

初征冰未泮,忽焉振絺绤。

漫漫三千里,迢迢远行客。

驰情恋朱颜,寸阴过盈尺。

夜愁极清晨,朝悲终日夕。

山川信悠永,愿言良弗获。

引领讯归云,沈思不可释。

相关文章:

发表回复