Menu Close

《送沈居士泛海礼补陀山二首 其一》第一句是什么

《送沈居士泛海礼补陀山二首 其一》第一句是:居士独乘桴,灵山绝世孤。

原文:

《送沈居士泛海礼补陀山二首 其一》

朝代:明作者:张元凯

居士独乘桴,灵山绝世孤。

风涛空里籁,岛屿镜中图。

大海元清净,浮生任有无。

明州阿育塔,光现照归途。

相关文章:

发表回复