Menu Close

《长沙六快诗》哪个时期创作的?

《长沙六快诗》朝代是:唐

原文:

《长沙六快诗》

朝代:唐作者:王揆

湖外风物奇,长沙信难续。

衡峰排古青,湘水湛寒绿。

舟楫通大江,车轮会平陆。

昔贤官是邦,仁泽流丰沃。

今贤官是邦,刳啖人脂肉。

怀昔甘棠花,伤今猛虎毒。

然此一郡内,所乐人才六。

漕与二宪僚,守连两通属。

高堂日暮会,深夜继以烛。

帏幕皆绮纨,器皿尽金玉。

歌喉若珠累,舞腰如素束。

千态与万状,六人欢不足。

因成快活诗,荐之尧舜目。

相关文章:

发表回复