Menu Close

“衔恩倾旨酒,鼓舞咏康时。”下一句是什么

“衔恩倾旨酒,鼓舞咏康时。”下一句是:暂觏群书缉,逾昭盛业丕。

原文:

《奉和圣制送张说上集贤学士赐宴(赋得私字)》

朝代:唐作者:李元纮

硕儒延凤沼,金马被鸿私。

馔玉趋丹禁,笺花降紫墀。

衔恩倾旨酒,鼓舞咏康时。

暂觏群书缉,逾昭盛业丕。

接筵欣有命,搦管愧无词。

自惊一何幸,太阳还及葵。

相关文章:

发表回复