Menu Close

“夫子辄惊吁”上半句是什么

“夫子辄惊吁”上半句是:牛刀发新硎

原文:

《次韵折枢密题向萍乡莞尔堂》

朝代:宋作者:王庭圭

器远无近用,弦歌只暂娱。

从来赵魏老,或为滕大夫。

昔时武城宰,其人骨已徂。

牛刀发新硎,夫子辄惊吁。

向侯本学道,与世疑阔疏。

拥紬听衙鼓,庭下一事无。

不为赫赫名,诡众以自殊。

催科虽云拙,于今乃贤欤。

夫子傥无言,黑白共一区。

家有治县谱,不饮常晏如。

棠阴决民讼,松间读我书。

飞蝗避境土,野鹤驯阶除。

堂上盛宾客,不减陈赵予。

新诗播京邑,异世乃同途。

振辔若登仙,身轻衣六铢。

云间候飞驭,君驾何时迂。

相关文章:

发表回复