Menu Close

《牟少卿夫妇七十求诗》第四句是什么

《牟少卿夫妇七十求诗》第四句是:吕望真堪笑,高年尚钓矶。

原文:

《牟少卿夫妇七十求诗》

朝代:宋作者:顾逢

未当求致仕,知命已先归。

举案能同寿,如公者亦稀。

庞眉天下老,绿发镜中希。

吕望真堪笑,高年尚钓矶。

相关文章:

发表回复