Menu Close

夫圣人之于善也,无小而不举;其于过也,无微而不改。 / 刘安

夫圣人之于善也,无小而不举;其于过也,无微而不改。摘自刘安的《淮南子·主术训》

解释:举:提倡。
全句译文:那些圣人对于善事,无论多小也要提倡;对于过错,无论多小也要改正。

赏析:勿以善小而为之,勿以恶小而不为,每件事都应谨诫于细微之处,抱有严谨细致的态度。

相关文章:

发表回复