Menu Close

成语以其人之道,还治其人之身的意思-拼音-出处

成语名称

以其人之道,还治其人之身
成语拼音

yǐ qí rén zhī dào,huán zhì qí rén zhī shēn
成语简拼

yqrzdhzqrzs
成语意思

以:拿;治:惩处。用别人的办法来惩治别人。
成语出处

宋·朱熹《中庸集注》第十三章:“故君子之治人也,即以其人之道,还治其人之身。”
成语例子

对于敌人的挑衅,我们要以其人之道,还治其人之身
近义词

以牙还牙 以眼还眼
反义词

成语繁体

以其人之道,還治其人之身
感情色彩

褒义词
常用程度

常用
语法用法

作谓语、宾语;指以牙还牙
成语结构

复句式
成语年代

古代
成语正音

还,不能读作“hái”。
成语辨形

治,不能写作“制”。
成语辨析

以其人之道,还治其人之身和“以眼还眼”;“以牙还牙”;都表示对方采取怎样手段;就以怎样手段给予以回击。但以其人之道,还治其人之身重在手段;“以眼还眼;以牙还牙”偏重在回击。
英文翻译

give somebody a pig of his own sow
歇后语

请君入瓮
成语谜面

问诊
成语故事

相关文章:

发表回复