Menu Close

成语以能问于不能,以多问于寡的意思-拼音-出处

成语名称

以能问于不能,以多问于寡
成语拼音

yǐ néng wèn yú bù néng,yǐ duō wèn yú guǎ
成语简拼

ynwybnydwyg
成语意思

指有才干、学识丰富的人虚怀若谷敢于向没才干、学识少的人请教
成语出处

春秋·鲁·孔丘《论语·泰伯》:“以能问于不能,以多问于寡,有若无,实若虚,犯而不校,昔者吾友尝从事于斯矣。”
成语例子

近义词

反义词

成语繁体

以能問於不能,以多問於寡
感情色彩

褒义词
常用程度

生僻
语法用法

作宾语、定语;用于书面语
成语结构

复句式
成语年代

古代
成语正音

成语辨形

成语辨析

英文翻译

歇后语

成语谜面

成语故事

相关文章:

发表回复